Quy chế Đại lý bán lẻ online


QUY CHẾ ĐẠI LÝ BÁN LẺ ONLINE

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1.1.  Khái niệm

- Nhà bán hàng là những cá nhân/tổ chức đủ điều kiện theo quy định của Quy chế này thực hiện các hoạt động kinh doanh trên cơ sở nền tảng công nghệ do AZIBAI cung cấp.

- Đại lý online là những cá nhân tổ chức có đăng kí sử dụng dịch vụ của AZIBAI và đồng ý sử dụng nền tảng của AZIBAI nhằm cung ứng các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho các Nhà bán hàng.

- AZIBAI: Công Ty TNHH Dịch Vụ Mọi Người Cùng Vui (Mã số doanh nghiệp: 0313489942, có địa chỉ trụ sở chính tại Số 92 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) là chủ sở hữu duy nhất và hợp pháp của website “azibai.com” một website sàn giao dịch thương mại điện tử và tất cả các quyền liên quan đến sàn giao dịch thương mại điện tử này.

Nền tảng AZIBAI/ Nền tảng công nghệ: bao gồm sàn giao dịch thương mại điện tử “azibai.com”vàcác công cụ, kĩ thuật, công nghệ trực tuyến liên quan đến sàn giao dịch thương mại điện tử do AZIBAI sở hữu và vận hành, là nơi các Nhà bán hàng/Đại lí online có thể tiếp cận những công cụ được tạo ra nhằm phục vụ các hoạt động của các Nhà bán hàng/Đại lý online. 

- Giao dịch thành công: là những giao dịch đã được hoàn thành, không thuộc các trường hợp bên mua hủy bỏ giao dịch, đơn phương chấm dứt giao dịch, từ chối nhận hàng, không giao được hàng hóa tới người được chỉ định và không có phát sinh các vấn đề trên theo quy định của AZIBAI.

- Giao dịch không thành công là những giao dịch mà trong đó mặc dù đã tồn tại đơn hàng nhưng vì một nguyên nhân nhất định mà Bên bán không thể thu về và/hoặc được hưởng các lợi ích mà họ đáng lẽ được hưởng trên cơ sở giao dịch đó. Giao dịch không thành công bao gồm nhưng không hạn chế các trường hợp người mua hủy đơn hàng, người mua từ chối nhận hàng, người mua đơn phương chấm dứt giao dịch hay giao hàng không có người nhận.

- Gian hàng: là những trang thông tin về hàng hóa do cá nhân/tổ chức xây dựng trên cơ sở nền tảng công nghệ của AZIBAI nhằm thực hiện các hoạt động kinh doanh của cá nhân, tổ chức đó.

1.2. Nguyên tắc giải thích từ ngữ

Quy chế này sẽ được đọc, diễn giải và hiểu theo các nguyên tắc sau đây:

(a)  Khi “Điều”, “Mục”, “Phụ Lục”, “Bảng” hoặc “Biểu” được viết hoa trong Quy chế này thì có nghĩa là tham chiếu đến một điều, mục, phụ lục, bảng hoặc biểu của Quy chế này.

(b) “Bao gồm” và bất kỳ các từ hay cụm từ nào đưa vào sẽ không bị coi là hạn chế, như vậy là tham chiếu đến các vấn đề “được bao gồm” sẽ được xem là không loại trừ, không tiêu biểu. Không giới hạn ở những gì nêu trên, các từ “bao gồm” sẽ được đọc và cấu thành như là có ý nghĩa “bao gồm, không giới hạn”, trừ khi có quy định cụ thể khác.

(c) Tựa đề và đầu đề của hoặc trong Quy chế, trang bìa và mục lục của Quy chế này, và ngôn ngữ đi sau các viện dẫn điều hoặc mục được đưa vào chỉ nhằm để thuận tiện và không định nghĩa, giới hạn, mở rộng hoặc quy định phạm vi Quy chế này hoặc dự định của bất kỳ quy định nào.

(d) Bất kỳ ngữ cảnh nào quy định, số ít bao gồm số nhiều và số nhiều bao gồm số ít, và giới tính của bất kỳ đại từ nào bao gồm các giới tính khác.

(e) Mỗi phụ lục, bảng và biểu được dẫn chiếu trong Quy chế này được đưa vào trong đây bằng dẫn chiếu trong Quy chế này và được lập thành một phần của Quy chế này như thể được trình bày đầy đủ ở nơi mà dẫn chiếu được thực hiện.

(f) Bất kỳ tham chiếu nào đến bất kỳ quy định pháp luật nào bao gồm mỗi quy định kế tục và tất cả luật hiện hành đối với quy định đó.

(g) Một tham chiếu đến một hợp đồng hoặc tài liệu (kể cả một tham chiếu đến Quy chế này) là tham chiếu đến hợp đồng hoặc tài liệu đó như được sửa đổi, bổ sung, thay đổi hoặc thay thế, ngoại trừ phạm vi bị ngăn cấm bởi Quy chế này hoặc các quy định khác của AZIBAI.

(h) Trừ khi Quy chế này có quy định khác, một tham chiếu đến hoặc dự tính số tiền Đồng Việt Nam tương đương của một khoản tiền bằng Đô La Mỹ sẽ có nghĩa là khoản tiền bằng Đô La Mỹ được chuyển đổi thành Đồng Việt Nam, áp dụng tỷ giá chuyển đổi Đô La Mỹ sang Đồng Việt Nam liên ngân hàng do Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam quy định hàng ngày.

 

ĐIỀU 2. PHẠM VI ÁP DỤNG

2.1.  Các Điều khoản và Điều kiện của Quy chế này áp dụng điều chỉnh mối quan hệ và các hoạt động của và giữa AZIBAI với các tổ chức/cá nhân thực hiện một phần hoặc toàn bộ việc kinh doanh hàng hóa/dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử do AZIBAI sở hữu ( “Nhà bán hàng”) và các kênh phân phối do những Nhà bán hàng này tìm kiếm/thiết lập trên nền tảng công nghệ mà AZIBAI cung cấp ( “Đại lý online”).

 

2.2. Bất kì một đề xuất, yêu cầu hay thương lượng nào của hoặc giữa Nhà bán hàng và/hoặc Đại lý online mâu thuẫn với/không được đề cập trong Quy chế này, đề xuất, yêu cầu hay thương lượng đó của Nhà bán hàng và/hoặc Đại lý online sẽ không có hiệu lực trừ trường hợp được AZIBAI đồng ý và vì vậy sẽ không được áp dụng ngay cả khi AZIBAI không có hành vi phản đối tính hợp lệ của chúng.

 

ĐIỀU 3. MÔ HÌNH ĐẠI LÝ ONLINE

3.1. Bên cạnh việc trực tiếp thực hiện một phần hoặc toàn bộ các hoạt động kinh doanh của mình trên sàn giao dịch thương mại điện tử AZIBAI, Nhà bán hàng có thể thực hiện việc tạo dựng hệ thống những Đại lý online độc quyền của mình nhằm hỗ trợ thực hiện các hoạt động kinh doanh của Nhà bán hàng.

3.2. Các Đại lý online trên cơ sở các Điều khoản, Điều kiện trong Quy chế này cũng như các quy định khác của AZIBAI được mở những Gian hàng và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho Nhà bán hàng trực tiếp quản lý (Nhà bán hàng chủ quản). Các Đại lý online không thực hiện việc cung ứng các loại dịch vụ quy định tại Điều 6 Quy chế này cho bất cứ bên thứ ba nào khác nếu không có sự đồng ý trước của Nhà bán hàng chủ quản trừ trường hợp thực hiện các hoạt động theo yêu cầu của AZIBAI.

3.3. Các đại lý online khi đáp ứng đủ các điều kiện theo Quy chế này có thể hoạt động với tư cách Nhà bán hàng và có thể tự tạo lập hệ thống Đại lý online của riêng mình nhằm phục vụ các hoạt động kinh doanh. Việc hoạt động với tư cách Nhà bán hàng và Đại lý online của một Nhà bán hàng khác là hoàn toán độc lập và có thể tiến hành đồng thời .

 ĐIỀU 4. QUY TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐẠI LÝ ONLINE

4.1. AZIBAI sẽ xây dựng, ban hành rộng rãi và giải thích cụ thể các nội dung của Quy chế Đại lý online cho tất cả các Nhà bán hàng khi các Nhà bán hàng có yêu cầu.

4.2.  Các Nhà bán hàng trong quá trình tạo dựng hệ thống Đại lý online phải thực hiện công bố công khai, phổ biến và giải thích đầy đủ các nội dung của Quy chế này cho những cá nhân/tổ chức tiềm năng.

4.3.  Sau khi các Bên đồng ý với những điều khoản, điều kiện trong Quy chế này, Nhà bán hàng và Đại lý online phải thực hiện những thủ tục theo yêu cầu, hướng dẫn của AZIBAI để xác lập mối quan hệ Nhà bán hàng và Đại lý online.

4.4.  AZIBAI xem xét, cân nhắc và chấp thuận việc xác lập mối quan hệ giữa Nhà bán hàng và Đại lý online và ghi nhận thông tin của các bên vào hệ thống. Quan hệ giữa Nhà bán hàng và Đại lý online chỉ được xem là được xác lập khi các bên đã hoàn thành tất cả các thủ tục theo yêu cầu của AZIBAI, được AZIBAI chấp thuận và ghi nhận vào hệ thống.

4.5. Quy chế này trong trường hợp các bên đồng ý được xem là một hợp đồng ba bên ràng buộc hành vi của Nhà bán hàng, Đại lý online và AZIBAI.

 

ĐIỀU 5. ĐIỀU KIỆN NHÀ BÁN HÀNG – ĐẠI LÝ ONLINE

5.1.  Nhà bán hàng là những cá nhân, tổ chức thỏa mãn những điều kiện sau:

- Có đăng kí kinh doanh các ngành nghề phù hợp

-  Thỏa mãn các điều kiện pháp luật để thực hiện tìm kiếm, xây dựng và vận hành các Đại lý online

-  Có nguồn hàng/khả năng cung ứng dịch vụ để trực tiếp tham gia quan hệ mua bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử với tư cách bên bán/bên cung ứng dịch vụ.

5.2.  Cá nhân/tổ chức muốn trở thành Đại lý online phải thỏa mãn những điều kiện

-  Thỏa mãn tất cả các điều kiện pháp lý để thực hiện việc cung ứng dịch vụ như mô tả trong Quy chế này.

-  Thực hiện việc cung ứng dịch vụ trên nền tảng công nghệ do AZIBAI cung cấp

-  Được AZIBAI chấp thuận việc hoạt động với tư cách Đại lý online trên Sàn giao dịch.

Do số lượng các Nhà bán hàng và Đại lí online rất lớn nên các Nhà bán hàng và Đại lý online cam kết bảo đảm tất cả các điều kiện pháp lí để tham gia vào những quan hệ có sử dụng nền tảng công nghệ của AZIBAI. Các Nhà bán hàng và/hoặc Đại lý online hoàn toàn chịu trách nhiệm với những cam kết của mình. AZIBAI có quyền nhưng không có nghĩa vụ thực hiện kiểm tra nhằm yêu cầu các bên bảo đảm các điều kiện theo quy định pháp luật. Các bên liên quan phải thực hiện xuất trình các minh chứng chứng minh mình đủ các điều kiện theo điều này và/hoặc các quy định pháp luật.

 

ĐIỀU 6. DỊCH VỤ - PHÍ DỊCH VỤ

6.1. Dịch vụ

Đại lý online theo yêu cầu của Nhà bán hàng sẽ thực hiện các công việc sau đây:

-  Đăng thông tin, hình ảnh về hàng hóa/dịch vụ; tư vấn, hỗ trợ cho người mua hàng tiềm năng về sản phẩm của Nhà bán hàng.

-  Sử dụng những công cụ và phương pháp mà AZIBAI cho phép để thực hiện quảng bá sản phẩm của Nhà bán hàng tới đông đảo người tiêu dùng trong khuôn khổ quy định của pháp luật

-  Các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Nhà bán hàng và/hoặc AZIBAI.

Các bên thừa nhận AZIBAI chỉ là đơn vị cung cấp nền tảng công nghệ phục vụ hoạt động kinh doanh của các bên. Do đó, các bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về các điều kiện pháp lý và tính hợp pháp trong việc thực hiện các công việc trên.

6.2. Phí dịch vụ

Các loại thù lao mà Đại lý online được nhận bao gồm:

-  Phí dịch vụ cho việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ kinh doanh cho Nhà bán hàng sở hữu hệ thống và/hoặc AZIBAI.

-  Phí dịch vụ cho việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ kinh doanh cho các bên thứ ba theo yêu cầu của Nhà bán hàng chủ quản và/hoặc AZIBAI.

Các quy định về phương pháp, tỷ lệ tính phí sẽ do AZIBAI ban hành và công bố công khai trên website của AZIBAI và/hoặc thông báo đến các Nhà bán hàng và Đại lý online. AZIBAI bảo lưu quyền được bổ sung sửa đổi phương pháp, mức phí mà các Đại lý online hay Nhà bán hàng được hưởng để phù hợp với chính sách của AZIBAI trong từng giai đoạn.

 Các khoản thù lao nêu trên chưa bao gồm các loại thuế mà các bên thanh toán phải đóng theo quy định pháp luật. Trong trường hợp bên được nhận phí là cá nhân, bên thực hiện thanh toán phải thực hiện việc khấu trừ và nộp thuế thu nhập cá nhân theo các quy định pháp luật hiện hành.

6.3. Thanh toán

- Các Nhà bán hàng sẽ thực hiện thống kê các giao dịch được thực hiện thông qua hệ thống Đại lý online của mình cũng như hệ thống Đại lý online của những Nhà bán hàng khác và thực hiện báo cáo cho AZIBAI định kì theo quy định, yêu cầu của AZIBAI.

- Tất cả các khoản phí phải trả cho Nhà bán hàng hay Đại lý online sẽ được các Nhà bán hàng có nghĩa vụ thanh toán chuyển cho AZIBAI hoặc AZIBAI thực hiện khấu trừ trực tiếp khi thực hiện thu hộ tiền cho các Nhà bán hàng. Số tiền này sẽ được AZIBAI thống kê và chi trả cho từng Nhà bán hàng cũng như các Đại lý online trên cơ sở thống kê giao dịch và quy định của AZIBAI.

- Các Nhà phân phối hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với thống kê các giao dịch và thanh toán đầy đủ các khoản phí mà mình có nghĩa vụ phải trả.

- AZIBAI không chịu trách nhiệm đối với việc thanh toán không đầy đủ và đúng hạn của các Nhà bán hàng. AZIBAI không có nghĩa vụ ứng tiền để thanh toán cho các nghĩa vụ của Nhà bán hàng trong trường hợp Nhà bán hàng chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

- Trường hợp có tranh chấp phát sinh liên quan đến những khoản thanh toán này, các Nhà bán hàng và các Đại lý online có liên quan tự giải quyết. AZIBAI có quyền nhưng không có nghĩa vụ hỗ trợ các Bên trong việc giải quyết tranh chấp liên quan đến các khoản thanh toán trên.

- Các bên có nghĩa vụ xuất hóa đơn cho Bên kia trong trường hợp pháp luật yêu cầu.

-  Việc thanh toán có thể được thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo yêu cầu của AZIBAI.

-  AZIBAI được quyền chủ động khấu trừ các nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng của Nhà bán hàng/Đại lý online trực tiếp vào các khoản thanh toán cho Nhà bán hàng/Đại lý online theo Quy chế này trước khi thanh toán.

 

ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA AZIBAI

7.1. Được thanh toán phí dịch vụ trên cơ sở các quan hệ dịch vụ được ký kết với Nhà bán hàng và/hoặc các Đại lý online.

7.2. Bảo đảm hướng dẫn, cung cấp thông tin và hỗ trợ các Nhà bán hàng/Đại lý online, tạo điều kiện tốt nhất để các Nhà bán hàng/Đại lý online thực hiện công việc của mình.

7.3. Được quyền sử dụng, yêu cầu các Đại lý online thực hiện các công việc theo Quy chế này nhằm phục vụ các hoạt động kinh doanh của AZIBAI mà không cần có sự đồng ý trước của các Nhà bán hàng trực tiếp quản lý các Đại lý online và các Đại lý online đó.

7.4. Có quyền nhưng không phải nghĩa vụ tự mình hoặc thông qua các Nhà bán hàng khác thường xuyên kiểm tra giám sát hoạt động của các Nhà bán hàng để đảm bảo việc thực hiện cung ứng dịch vụ hợp pháp và hiệu quả, bảo vệ quyền lợi của các Nhà bán hàng, AZIBAI và khách hàng của AZIBAI.

7.5. Có nghĩa vụ công khai hoặc thông báo thường xuyên các thay đổi, các điều chỉnh vê các chính sách hay các quy định nội bộ khác có liên quan đến thỏa thuận này cho Nhà bán hàng.

7.6. Các nghĩa vụ khác theo Quy chế này và các Phụ lục, Bảng, Biểu đính kèm Hợp đồng này và Quy chế Nhà bán hàng.

 

ĐIỀU 8. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC NHÀ BÁN HÀNG

8.1. Được quyền thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình trên sàn giao dịch thương mại điện tử của AZIBAI

8.2. Được quyền sử dụng các công nghệ, thông tin, phương tiện quảng cáo do AZIBAI cung cấp để phục vụ các hoạt động kinh doanh của mình và các Đại lý online thuộc hệ thống của mình.

8.3. Được quyền hưởng các khoản thù lao như quy định tại Điều 5 trong trường hợp Nhà bán hàng khác sử dụng các Đại lý online thuộc hệ thống của mình để thực hiện hỗ trợ các hoạt động kinh doanh theo Quy chế này.

8.4. Có quyền tư vấn, kiểm tra và giám sát hoạt động của các Đại lý online thuộc hệ thống của mình.

8.5. Nhà bán hàng được quyền yêu cầu và Đại lý online có nghĩa vụ điều chỉnh các thông tin, dữ liệu cung cấp trên kênh bán hàng của các Đại lý online trong trường hợp các thông tin về hàng hóa dịch vụ là sai sự thật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Bên bán hàng.

8.6. Nhà bán hàng phải thống kê các Giao dịch thành công liên quan đến Đại lý online của mình và các giao dịch thành công liên quan đến các Đại lý online thuộc quyền quản lý của các Nhà bán hàng khác. Nhà bán hàng phải thực hiện việc thông báo kết quả thống kê định kì cho AZIBAI để làm căn cứ chi trả cho các Nhà bán hàng và Đại lý online.

8.7. Nhà bán hàng không được sử dụng các tài liệu quảng cáo khác ngoài những tài liệu quảng cáo sẵn có/được cung cấp trên nền tảng của AZIBAI và không được tự sửa đổi nội dung quảng cáo mà không được phép.

8.8. Có nghĩa vụ báo cáo về tình hình hoạt động của hệ thống Đại lý online do mình quản lý định kì và theo yêu cầu của AZIBAI.

8.9. Có nghĩa vụ chấp thuận những yêu cầu của AZIBAI trong việc sử dụng những Gian hàng, Đại lý online do mình quản lý nhằm phục vụ hoạt động mua bán hàng hóa/cung ứng dịch vụ của AZIBAI.

8.10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Quy chế này, các quy định khác của AZIBAI và các hợp đồng, cam kết, thỏa thuận với AZIBAI.

 

ĐIỀU 9. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC ĐẠI LÝ ONLINE

9.1. Các Đại lý online được quyền hưởng các loại phí dịch vụ như được quy định trong Quy chế này trên cơ sở hiệu quả hoạt động của mình. AZIBAI sẽ ban hành biểu phí dịch vụ mà các bên có nghĩa vụ thanh toán cho nhau đối với từng loại sản phẩm

9.2. Các Đại lý online chỉ được thanh toán phí dịch vụ trên cơ sở các đơn hàng giao dịch thành công. Trong trường hợp đơn hàng bị từ chối, bị hủy bỏ, đơn phương chấm dứt hoặc không có người nhận, các Đại lý online sẽ không nhận được phí dịch vụ cho những trường hợp này.

9.3.  Với tư cách một kênh hỗ trợ độc quyền của một Nhà bán hàng, các Đại lý online không được cung cấp các loại dịch vụ là đối tượng của Quy chế này cho bất kì một Nhà bán hàng nào khác trừ trường hợp cung cấp các dịch vụ đó cho AZIBAI và/hoặc Nhà bán hàng chấp thuận/có yêu cầu.

9.4. Các Đại lý online có thể bán hàng hóa của mình trên nền tảng AZIBAI khi họ có đủ các điều kiện để trở thành một Nhà bán hàng theo quy định tại Điều 5. Trong trường hợp các Đại lý online có đủ điều kiện để trở thành Nhà bán hàng, Đại lý online đó có thể thực hiện hoạt động của mình trên nền tảng công nghệ AZIBAI với tư cách một Nhà bán hàng trong mối quan hệ với AZIBAI và người mua hàng trên AZIBAI và một Đại lý online thuộc hệ thống của một Nhà bán hàng khác.

9.5. Các Đại lý online có nghĩa vụ thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn của AZIBAI nhằm xác lập tư cách Đại lý online trên hệ thống của AZIBAI.

9.6. Các Đại lý online có nghĩa vụ thực hiện việc cung ứng dịch vụ và hỗ trợ hoạt động của AZIBAI trong trường hợp AZIBAI có yêu cầu mà không cần sự đồng ý trước bằng văn bản của Nhà bán hàng quản lý trực tiếp.

9.7. Các Đại lý online có nghĩa vụ thực hiện các công việc như mô tả trong Quy chế này theo yêu cầu, hướng dẫn của Nhà bán hàng.

9.8. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Quy chế này và các phụ lục, cam kết, thỏa thuận có liên quan.

 

ĐIỀU 10. QUAN HỆ VỚI NGƯỜI MUA HÀNG

10.1. Trong quan hệ với người mua hàng trên mạng, Nhà bán hàng là người bán và chịu trách nhiệm bảo đảm chất lượng, số lượng, nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn kĩ thuật như thông tin đã cung cấp trên trang bán hàng của mình và/hoặc Đại lý online.

10.2. Khi thực hiện việc cung ứng dịch vụ cho Nhà bán hàng, Các Nhà bán hàng/ Đại lý online không được cung cấp những thông tin sai sự thật. Trong trường hợp các Đại lý online cung cấp thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người mua, các Đại lý online hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với hành vi của mình.

 

ĐIỀU 11. CHẤM DỨT QUAN HỆ ĐẠI LÝ ONLINE

11.1.  Quan hệ đại lý online được chấm dứt trong các trường hợp sau:

- Trong trường hợp Nhà bán hàng và Đại lý online có thỏa thuận chấm dứt

- Trong trường hợp Nhà bán hàng/Đại lý online có bất kì hành vi vi phạm quy chế này hay bất kì quy định, quy chế, cam kết thỏa thuận nào khác giữa Nhà bán hàng/Đại lý online với nhau hoặc với AZIBAI và hoặc các quy định pháp luật; AZIBAI có quyền chủ động chấm dứt quan hệ giữa Nhà bán hàng, Đại lý online, chấm dứt tư cách của Nhà bán hàng và/hoặc Đại lý online và thông báo cho các Nhà phân phối/Đại lý online có liên quan.

-  Theo yêu cầu/phán quyết của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

11.2. Trong trường hợp chấm dứt quan hệ giữa Nhà bán hàng và Đại lý online, Đại lý online không được quyền tiếp tục cung cấp các loại dịch vụ cho nhà bán hàng trên nền tảng công nghệ của AZIBAI trừ trường hợp các bên và AZIBAI có thỏa thuận khác.

11.3. Các Nhà phân phối/Đại lý online liên quan cam kết không có bất cứ khiếu nại, tranh chấp nào liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng với các Nhà phân phối/Đại lý online của AZIBAI.

 

ĐIỀU 12: BẢO MẬT THÔNG TIN

12.1. Các Nhà bán hàng/Đại lý online hiểu và cam kết rằng tất cả các thông tin, dữ liệu mà Nhà bán hàng/Đại lý online có được trước, trong và sau quá trình cung ứng dịch vụ do AZIBAI cung cấp hay vì bất cứ nguyên nhân nào mà có được là những thông tin tuyệt mật (“Thông tin mật”) và không được tiết lộ trừ trường hợp có sự đồng ý trước bằng văn bản của AZIBAI. Các thông tin này bao gồm nhưng không hạn chế:

- Các thông tin có liên quan đến AZIBAI, các Nhà bán hàng/Đại lý online khác, Khách hàng, đối tác của AZIBAI

- Tất cả các thông tin, tài liệu do AZIBAI cung cấp và chia sẻ liên quan đến các hoạt động kinh doanh, chương trình, dự án, mô hình quản lý, sản phẩm, chiến lược tiếp thị, bán hàng, sáng chế, thiết kế, quyền tác giả, chi phí, chiến lược pháp lý và tài chính, danh sách khách hàng, danh sách Nhà bán hàng/Đại lý online, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của AZIBAI và các công ty, tập đoàn có liên quan.

- Các thông tin về nhân viên, thông tin về các Nhà bán hàng/Đại lý online và Khách hàng (kể cả thông tin về số điện thoại cá nhân, email…).

12.2. Thông tin mật không bao gồm kiến thức hoặc thông tin mà Nhà bán hàng/Đại lý online biết trước khi khi ký kết Hợp đồng dịch vụ, hoặc kiến thức hoặc thông tin đã được mọi người biết hoặc đã được công khai (trừ khi nếu kiến thức hoặc thông tin đó đã được mọi người biết hoặc đã được công khai là do lỗi hoặc sơ suất của các Nhà bán hàng/Đại lý online).

12.3. Thông tin mật trong các tài liệu in ấn, tài liệu soạn thảo hoặc viết tay không còn cần dùng nữa phải được hủy hoàn toàn.

12.4. Việc thực hiện nghĩa vụ bảo mật thông tin theo cam kết này không loại trừ việc:

- AZIBAI cung cấp thông tin theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng các quy định pháp luật.

- AZIBAI sử dụng thông tin của Nhà bán hàng/Đại lý online để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của AZIBAI hoặc công bố thông tin trong trường hợp Nhà bán hàng/Đại lý online có những hành vi vi phạm Hợp đồng dịch vụ và/hoặc Quy chế này hoặc bất cứ cam kết thỏa thuận nào giữa các bên.

- Nhà bán hàng/Đại lý online cung cấp thông tin cho nhân viên của Nhà bán hàng/Đại lý online và Khách hàng của AZIBAI nhằm mục đích thực hiện các Hợp đồng, cam kết, thỏa thuận giữa AZIBAI và Nhà bán hàng/Đại lý online. Nhà bán hàng/Đại lý online phải triển khai việc kí các cam kết bảo mật thông tin và áp dụng các chính sách bảo mật một cách hợp lý.

12.5. Nghĩa vụ bảo mật thông tin này vẫn tồn tại ngay cả sau khi quan hệ giữa các bên đã chấm dứt.

 

ĐIỀU 13. LUẬT ÁP DỤNG, NGÔN NGỮ, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

13.1. Mọi điều khoản và điều kiện trong Quy chế này và/hoặc bất kì tranh chấp, khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan tới Quy chế này và/hoặc Hợp đồng Dịch vụ hoặc đối tượng áp dụng cũng như hình thức của Quy chế và/hoặc Hợp đồng dịch vụ sẽ được điều chỉnh và giải thích trên cơ sở pháp luật Việt Nam.

13.2. Quy chế và các tài liệu, phụ lục liên quan đến Quy chế này được lập bằng tiếng Việt. Trong một số hoàn cảnh, Quy chế này có thể được dịch sang các ngôn ngữ khác. Trường hợp có bất kì sự mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Việt và bản dịch sang các ngôn ngữ khác, bản tiếng Việt sẽ có giá trị áp dụng.

13.3. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Quy chế này và/hoặc Hợp đồng dịch vụ trước tiên sẽ được giải quyết thông qua thương lượng hòa giải. Nếu việc thương lượng không thể giải quyết tranh chấp đó thì tranh chấp đó sẽ được đưa ra tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam, mà việc phán xét của tòa án đó sẽ được thực thi và ràng buộc các bên.

 

ĐIỀU 14. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

14.1. Sự kiện bất khả kháng có nghĩa là bất kỳ sự kiện hoàn cảnh nào không nằm trong sự kiểm soát của mỗi bên bao gồm nhưng không giới hạn:

- Thiên tai, lũ lụt, hạn hán, động đất hoặc những hiện tượng tự nhiên bất lợi khác;

-  Dịch bệnh;

-  Tấn công khủng bố, chiến tranh, bạo loạn, chuẩn bị chiến tranh, xung đột vũ trang, áp đặt lệnh trừng phạt cấm vận hoặc phá bỏ quan hệ ngoại giao;

-  Hạt nhân, hóa học hoặc ô nhiễm sinh học;

- Bất kỳ luật hoặc hành động của chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền bao gồm sự giới hạn hoặc cấm về xuất khẩu, nhập khẩu, hạn ngạch, ngăn cấm hoặc không cấp những giấy phép hoặc chấp thuận cần thiết;

- Cháy, nổ hoặc các tai nạn khác;

- Bất kỳ tranh chấp về thương mại hoặc lao động, đình công, bãi công hoặc bế xưởng (trừ trường hợp một bên lợi dụng nguyên nhân này, hoặc do công ty có liên quan đến một Bên gây ra);

- Sự không thực hiện bởi các Nhà bán hàng/Đại lý online hoặc các nhà thầu phụ (trừ trường hợp một bên lợi dụng nguyên nhân này, hoặc do công ty có liên quan đến một Bên gây ra);

14.2. Nếu một bên bị ngăn cản hoặc trì hoãn thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình bởi sự kiện bất khả kháng (Bên bị ảnh hưởng), Bên bị ảnh hưởng sẽ không bị coi là vi phạm các thỏa thuận này hoặc không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ rủi ro hoặc chậm trễ trong việc thực hiện nghĩa vụ naò.

14.3. Những nghĩa vụ tương ứng của bên sẽ được tạm hoãn, thời gian của việc thực hiện nghĩa vụ đó cũng được kéo dài bằng với thời gian của Bên bị ảnh hưởng.

14.4. Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ:

- Sớm nhất có thể sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng thông báo cho các bên khác (bằng  văn bản) về sự kiện bất khả kháng, ngày mà nó bắt đầu, thời gian hoặc khả năng xảy ra của nó, và ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng đối với khả năng thực hiên nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận, và

- Sử dụng tất cả các nỗ lực hợp lý để giảm thiểu các tác động từ sự kiện bất khả kháng đến việc thực hiện nghĩa vụ của mình.

 

ĐIỀU 15. THÔNG BÁO

15.1. Bất kỳ thông báo hoặc văn bản nào được gửi theo Quy chế này sẽ bằng văn bản và sẽ được cho là đã được gửi hoặc được trao hợp lệ nếu được gửi đến địa chỉ tương ứng của các bên như được các bên đăng ký hoặc theo thông báo thay đổi của các bên, bằng cách:

(a) giao tận tay thông báo hoặc văn bản đó đến địa chỉ liên quan; hoặc

(b) Chuyển phát nhanh.

(c) Gửi tới địa chỉ email của Nhà bán hàng/Đại lý online (đã cung cấp cho AZIBAI)

Trước khi tham gia cung ứng dịch vụ, các Nhà bán hàng/Đại lý online có nghĩa vụ cung cấp cho AZIBAI đầy đủ các thông tin liên lạc theo yêu cầu của AZIBAI bao gồm nhưng không hạn chế số điện thoại bàn, số điện thoại di động của người đại diện theo pháp luật hoặc của người/bộ phận được phân công phụ trách tiếp nhận thông tin của Nhà bán hàng/Đại lý online. Nhà bán hàng/Đại lý online có nghĩa vụ duy trì kiểm soát những thông tin liên lạc như đã cung cấp cho AZIBAI để tiếp nhận thông tin từ AZIBAI.

Trường hợp có bất kì thay đổi nào phải thông báo ngay bằng văn bản cho AZIBAI.

15.2. Bất kỳ thông báo hoặc thông tin liên lạc nào khác gửi đến hoặc được một Bên liên quan đến Quy chế này gửi được xem là được gửi bởi người gửi và nhận bởi người nhận:

(a) nếu được giao trực tiếp hoặc bằng thư chuyển phát nhanh, khi được giao cho người nhận; hoặc

(b) nếu bằng email, một (1) giờ sau khi đã gửi email với điều kiện là người gửi không nhận được thông báo từ chối thuộc bất kỳ loại nào trước thời điểm đó, nhưng nếu việc giao hoặc nhận không phải là Ngày làm việc hoặc sau 5 giờ chiều (giờ bên nhận), nó sẽ được cho là được nhận vào lúc 9 giờ sáng vào ngày làm việc tiếp theo.

15.3. Tại Điều này, bất kỳ tham chiếu nào đến một bên nhận nào bao gồm tham chiếu đến nhân viên của bên nhận.

 

ĐIỀU 16. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

16.1. Không có quy định nào trong Quy chế này có thể được giải thích là tạo nên bất kỳ mối quan hệ lao động, liên danh, liên doanh, hoặc đại lý giữa các bên, cũng như không tạo ra bất kỳ loại quan hệ pháp lý nào khác thuộc loại nào ngoài mối quan hệ của các nhà thầu độc lập trên cơ sở công bằng về mặt thương mại. Trong các hoạt động của mình các Nhà bán hàng/Đại lý online không được phép tự xưng hay tạo ra bất kì sự hiểu lầm nào là họ đang làm việc với tư cách nhân viên, đại diện hay đại lý của AZIBAI.

16.2. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của thỏa thuận, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

16.3. Hợp đồng này không hình thành bất kì mối quan hệ lao động, đại lý, liên doanh, liên kết hay bất kì mối quan hệ nào khác giữa các bên trừ quan hệ cung ứng dịch vụ giữa các chủ thể độc lập.

16.4. Các Phụ lục, Quy chế là một bộ phận không tách rời của Quy chế này. AZIBAI bảo lưu quyền bổ sung, sửa đổi các phụ lục, quy chế đính kèm Hợp đồng này nhằm bảo đảm các quy định của Hợp đồng này phù hợp với chính sách của AZIBAI, các quy định pháp luật theo từng thời kì. Những bổ sung sửa đổi này sẽ có hiệu lực khi AZIBAI thông báo cho các Nhà bán hàng/Đại lý online.

16.5. Các Nhà bán hàng và/hoặc Đại lý online tự chịu trách nhiệm về nội dung và hoạt động của mình và gian hàng của mình và có trách nhiệm, trong thời hạn sử dụng công nghệ của AZIBAI, không đăng các nội dung vi phạm luật pháp, đạo đức công cộng, quyền của bên thứ ba lên gian hàng. Những nội dung sau đây bị cấm bao gồm, nhưng không giới hạn, các nội dung cổ xúy bạo lực, nội dung và hình ảnh khiêu dâm, báo c&a